Stadgar

Stiftelsen viktigaste styrdokument är stadgarna. Skrivningen i stadgarna ska fungera i ett flerhundraårigt perspektiv.

Så här står det i ändamålsparagrafen för Stiftelsen Sundare Liv:
§1 Stiftelsens syfte är att värna jordens biologiska mångfald i skogar, natur, vatten och luft och att fungera som katalysator för cirkulär ekonomi som återskapar naturkapital.

Naturkapital är ett samlingsnamn för alla de oumbärliga tjänster och resurser som människor förlitar sig på för sin överlevnad och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet. Alla resurser och tjänster som är inkluderade i naturkapital tillhandahålls av ett ekosystem vilket utgör skillnaden från vanligt ekonomiskt kapital. De olika resurserna brukar delas upp i två olika kategorier, dels icke förnybara resurser som till exempel fossila bränslen och mineraler och dels förnybara resurser, som vegetation och djurliv.

Degradering av naturkapital. Precis som ekonomiskt kapital kan stödja en person, befolkning eller en ekonomi, så stödjer naturkapitalet jordens mångfald av arter och deras livsmiljöer. Det kräver dock att kapitalet utnyttjas på ett hållbart vis, annars kommer det att stegvis att minska och förlora förmågan att försörja jordens arter. Problemet är att människor många gånger inte utnyttjar naturkapitalet på ett hållbart sätt, utan istället slösar på det. Människor förlitar sig för mycket på resurser som inte förnyas och minskar på så sätt ständigt naturkapitalet. Ett annat stort problem är att de resurser som går att förnya ofta inte används på ett sätt som är effektivt nog för att vara hållbart. Detta leder till att resurserna inte får chans att förnyas och att även den delen av naturkapitalet degraderas. När naturkapitalet utnyttjas på ett ohållbart sätt involverar det ofta processer som är skadliga för miljön, till exempel koldioxidutsläpp vid användning av fossila bränslen. Det betyder att när resurser används på ett ohållbart sätt, så minskar det inte bara naturkapitalet, utan ändrar också klimatet.

Investering i naturkapital. Precis som ekonomiskt kapital kan växa av investeringar kan naturkapital det också. Det sker när djurliv tillåts frodas där det tidigare varit undanträngt, när våtmarker restaureras, när uträtade åar återfår sina meanderslingor, när gammelskog skyddas från avverkning, när ängar slås, när grässlätter betas… Jordens resurser och ekologin utgör de verkliga begränsningarna för människan. Det är god ekonomi att låta ekologin råda och investera i naturkapital.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation inom arter, mellan arter och livsmiljöer som finns på jorden. Sverige har förbundit sig att arbeta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i och med undertecknandet av FN:s konvention om biologisk mångfald. Åtagandet innebär att alla arter som finns naturligt inom landet ska finnas i populationsstorlekar stora nog för att arterna ska ha gynnsam bevarandestatus och att arternas livsmiljöer säkerställs och bevaras.