Om Designaxeln

Sunda Rums designaxel går från design av Biologisk Mångfald till design av Sunda Rum. Kärnverksamheten i stiftelsen Sundare Liv är att skapa god design för Sunda Rum som i sin tur generar medel för att öka/säkra den Biologiska Mångfalden. Det verkställande utskottet – Designaxeln – har ansvar för att pengarna används på rätt sätt.

Medlemmarna i Designaxeln är Anna Lexne, Jonas Wäglind och Eva Zwahlen.

Anna Lexne har ett holistisk tänkande samt djup kunskap inom biologi. Anna vill vara med och förverkliga idén om att god rumsdesign kan bidra till att bevara biologisk mångfald. Anna ser mönsterdesign och restaurering av hotade arters livsmiljöer som två sidor av samma mynt.

Jonas Wäglind har lång erfarenhet av att återställa livsmiljöer för hotade arter. Genom att också engagera sig i stiftelsen Sundare Liv vidgar Jonas sitt engagemang och ser samtidigt möjligheter att skala upp arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

Eva Zwahlen binder ihop axeln med sin långa erfarenhet av innovation, ekologi, marknad och tillverkning. Att omforma designidéer till konkreta produkter är hennes styrka. Hennes vision är att ekonomisk aktivitet ska utmynna i positiva ekologiska resultat. Visionen omsätts i handling genom Stiftelsen Sundare Liv aktiviteter.