De globala målen

Sunda Rum styr mot de globala målen i Agenda 2030

Sunda Rum är ett koncept som vill vara en del av lösningen på de globala utmaningar som mänskligheten står inför. Kärnan i konceptet är sunda produkter som skapar sunda rum, tillverkning enligt Zwahlenska miljömetoden samt att förädlingsvärdet överförs till bevarande av biologisk mångfald.

Här kan du läsa vilka mål och delmål som är styrande för oss:
Sunda Rum – Agenda 2030 Mål och Delmål